ဘန္ေကာက္ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေဆး႐ံုခြဲ ဖြင့္လွစ္ မည္ေဆးရုံခြဲထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေဆး႐ံု အုပ္စုႀကီး ျဖစ္ေသာ Bangkok Dusit Medical Services (BGH) ဘန္ ေကာက္ဒူး ဆစ္ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အုပ္စုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း ကနဦး ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဆး႐ံု ခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အနီး ကပ္ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မဟာဗ်ဴ ဟာကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားအတြက္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိ ပါက
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဘန္ေကာက္ Dusit ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအုပ္စု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပရာဆပ္ ပရာဆာတြန္အို ေဆာ့သ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘန္ေကာက္ေဆး႐ံုႀကီးအေန ျဖင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ မည္လား ေဒသခံမ်ားအား တာဝန္ ယူေစမည္လားဆိုသည္ကို လာမည့္ ၃ လ အတြင္း ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ ဘန္ေကာက္ ေဆး႐ံု ႀကီးသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေဆး႐ံုတစ္ခုကို လာမည့္ ႏွစ္ေစာေစာပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဖႏြမ္ပင္ေဆး႐ံုသည္ ကေမၻာဒီး ယားသာလွ်င္မက လာအိုႏွင့္ဗီယက္နမ္ မွ လူနာမ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ゞင္းတို႔၏ ေဆး႐ံု သည္ ဗီယက္နမ္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ားထက္ စံညႊန္းသာလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ဘန္ေကာက္ေဆး႐ံု ငယ္ႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပရာဆပက္ ေျပာၾကားခဲ့သ ည။္
ေမာင္ Ref: Bangkok Post 10.7.2012
Health Digest

No comments:

Post a Comment