ေကာင္းမြန္ သန္႔ရႇင္းသည့္ အစိုးရသစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏႇင့္ အစိုးရ႒ာနမ်ားအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအား စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႕စည္း

ပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏႇင့္ သန္႕ရႇင္းေသာ အစိုးရသစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ အစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ားအတြင္း အဂတိတရားမ်ား ကင္းရႇင္းေရးႏႇင့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ ေစေရးအတြက္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီအား ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမႇတ္ ၉/၂၀၁၃ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း  သိရႇိရပါသည္။


အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ၂ ႏႇစ္ ျပည့္ရန္ လအနည္းငယ္အလိုတြင္ ပထမဆံုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္  ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးလႇထြန္းႏႇင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး႒ာန(၁) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းညႊန္႕၊ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး႒ာန(၂) ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္၊ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး႒ာန(၃) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး႒ာန (၅) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရႇ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရႇင္ႏႇင့္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္းေက်ာ္ တို႕ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားမႇာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုး႐ြားဆံုး အေနအထားျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏႇင့္ လာဘ္ေပးသူ လာဘ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္  အမ်ဳိးသားအက်င့္စာရိတၲ မထိခိုက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားမႇ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ၊ လစာရယူၿပီး ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္႒ာနခ်င္း ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ တိုင္းျပည္ႏႇင့္ လူမ်ဳိးသိကာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစိုးရ႒ာန အဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏႇင့္ စပ္လ်င္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏႇင့္ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
လက္ရႇိဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေကာ္မတီႏႇင့္ စပ္လ်င္း၍ ­Myanmar Development Resource Institute မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းႏႇင့္ ေငြမ်ား တရားႏိုင္ေစသည့္ ဘက္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မရႇိေစရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာလစာ၊ ပင္မလုပ္ငန္းႏႇင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္မ်ား ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္၊ ႒ာနဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ေခတ္ကာလႏႇင့္အညီ သင့္ေတာ္သည့္ အသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား အက်ဳိးရႇိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ျခင္းရႇိမရႇိႏႇင့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနမႈမ်ားအား စစ္ေဆးကူညီႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား အရႇိန္တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါ သည္။
''လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မႇပဲ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ့ ကိစၥကို တြန္းလႇန္တိုက္ဖ်က္ဖို႕ လြယ္ခ်င္မႇ လြယ္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ လုပ္ကို လုပ္ရမႇာပါ'' ဟု စီးပြားေရးပါေမာကၡ ေဒၚရီရီျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား  ေပးေခ်ေနရျခင္းႏႇင့္ စပ္လ်င္း၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေထာက္အထား အခ်က္ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး႒ာနသို႕ တုိင္ၾကားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၂ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနမႇ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment