ေက်ာက္ကပ္ကို ဓါတ္ခြဲခန္းမွာ ဖန္တိီးနုိင္ျပီhttp://www.bbc.co.uk/burmese/world/2013/04/130415_labkidney.shtml

No comments:

Post a Comment