ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ ပုံမွန္စားသုံးသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သတိထားဖြယ္


အပတ္စဥ္ ၾကက္ဥႏွင့္ ဘဲဥ (၂)လံုးႏွင့္ (၁)ျခမ္းမွ် ပံုမွန္ စားသံုးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သာမန္ထက္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ အျဖစ္ပိုမ်ားၿပီး ေသဆံုးေလ့ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား

တစ္ပတ္လွ်င္ ဥ(၃)လံုးမွ် ပံုမွန္စားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာေစေၾကာင္း သိရသည္။ သုေတသီမ်ားက ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ားကို ပံုမွန္ စားသံုးမႈ ကာလရွည္ၾကာစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ေစမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ အပတ္စဥ္ ၾကက္ဥႏွင့္ ဘဲဥ (၂)လံုးႏွင့္ (၁)ျခမ္းမွ် ပံုမွန္ စားသံုးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သာမန္ထက္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ အျဖစ္ပိုမ်ားၿပီး ေသဆံုးေလ့ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထိုအေနအထားသည္ ေသေစေလာက္ေသာ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားအတြက္ (၈၁)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ေစေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ ေဘာ္စတြန္ရွိ ဟားဗက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေက်ာင္းမွ ပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသား (၂၇၀၀၀)တို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို (၁၄)ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုရလဒ္ကို ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ားႏွင့္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ ဆက္စပ္မႈကို သုေတသီမ်ားက ေျခရာခံႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အသားမ်ားမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ ဆီးႀကိတ္တြင္ ကင္ဆာႀကိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ မေတြ႕ရဟု ဆုိသည္။ ဥမ်ားမ်ားစားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားက ညႊန္ျပလွ်က္ရွိသည္။

Source: TimesOfIndia

No comments:

Post a Comment