စမတ္ဖုန္း အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္းက က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစႏုိင္


ပညာရွင္မ်ားက Screenမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႕မႈ မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ မိမိတို႔၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ပိတ္ထားသင့္ေၾကာင္းပင္ အႀကံျပဳ ေျပာဆိုထား
Posted on Jun 20 12 - 05:50 PM
စမတ္ဖုန္း အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္းက က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစႏုိင္
စမတ္ဖုန္းမ်ား အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အလားတူ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအျပင္ Tablet ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ Laptopမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ Chartered Society of Physiotherapyမွ ပညာရွင္မ်ားက ယေန႔ေခတ္တြင္ Screen Slaveေခၚ မ်က္ႏွာႏွင့္ Screen မျပတ္လပ္ဘဲ

အၿမဲလိုလို ထိေတြ႕ေနသည့္ လူတန္းစား အလြန္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရံုးခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ အၿမဲလိုလို စမတ္ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ Screenမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ ထိေတြ႕ေနတတ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ အင္တာနက္ အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲမႈမ်ိဳးသည္လည္း က်န္းမာေရးကို အဆိုးဘက္မွ သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အလုပ္ဖိစီးမႈ၊ အာရံုေၾကာႏွင့္ အျမင္အာရံု ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ Screen Slave အေျခအေနႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ေရရွည္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးသြားတတ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ ပညာရွင္မ်ားက Screenမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႕မႈ မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ မိမိတို႔၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ပိတ္ထားသင့္ေၾကာင္းပင္ အႀကံျပဳ ေျပာဆိုထားသည္။

Source: BBC

No comments:

Post a Comment