လက်ေရွးစင်များ ေမွးထုတ်ေပးသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ြဖစ်ေစလိုဟုဆုိပညာေရးမှာ တကယ့်ကို ထူးခွျန်တဲ့ လက်ေရွးစင်ေတွ ေမွးထုတ်ေပးရာ တက္ကသိုလ်ြကီး တခု ြဖစ်ေစချင်တယ်လို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ြပန်လည်မွမ်းမံေရးနှင့် အဆင့်ြမှင့်တင်ေရး ေကာ်မတီ၀င် ေဒါက်တာတင်လှိုင် (စာေရးဆရာ ဘိုးလှုိင်) က ေြပာပါတယ်။
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ဦးေဆာင်တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ြမှင့်တင်ေရးေကာ်မတီရဲ့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်ေတွနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ေမးြမန်းရာမှာ သူက ခုလို ေြပာလိုက်တာပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်ေန့က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့စဉ်
“တုိင်းြပည်မှာ၊ ြမန်မာြပည်မှာ အေကာင်းဆံုးတက္ကသိုလ်ြဖစ်ေစချင်တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေြပာရရင် ထူးထူးချွန်ချွန် ထိပ်တန်းလွှာကုိ လက်သပ်ေမွးတဲ့ေနရာဌာနအြဖစ် ြဖစ်ေစချင်တယ်။ တန်းတူညီမှျတုိ့ဘာတို့ေြပာတဲ့အချိန်မှာ လက်ေရွးစင်ေမွးထားတာမျိုးကို သိပ်မြကိုက်တာမျိုး ရှိရင်လည်းရှိမယ်။ သို့ေသာ် ကျေနာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ တုိင်းြပည်မှာ အင်မတန် ထူးထူးချွန်ချွန် လက်ေရွးစင် တကယ့်ထိပ်တန်းေတွ လက်သပ်ေမွးတဲ့ တက္ကသုိလ်ြဖစ်ေစချင်တယ်။”

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ြမှင့်တင်ေရးေကာ်မတီကေန ဘဏ္ဍာေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ အေဆာက်အအံု ြပုြပင်ြမှင့်တင်မယ့် Hardware ေကာ်မတီနဲ့ သင်ြကားေရးပိုင်းဆိုင်ရာ Software ေကာ်မတီတို့ ၃ဖွဲ့ခွဲြပီး တက္ကသိုလ်အဆင့်ြမှင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေနတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အန်အယ်ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးေဆာင်တဲ့ေကာ်မတီမှာ အာဏာရြပည်ခိုင်ြဖိုးပါတီက လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေတွ၊ အစိုးရပညာေရးဌာတာ၀န်ရှိသူေတွနဲ့ ြပင်ပပညာရှင်ေတွ စုစုေပါင်း ၁၇ ဦး ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ တက္ကသိုလ်အဆင့်ြမှင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းေတွ ေအာင်ြမင်မယ်လို့ ယံုြကည်ေြကာင်းလည်း အဖွဲ့၀င် ေဒါက်တာတင်လှုိင်က ေြပာပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ အရင်ကလို ဘွဲ့ြကိုဘာသာရပ်ေတွ သင်ြကားဖို့ ဘယ်ေတာ့ေလာက် ြဖစ်နိုင်မလဲလို့ ေမးြမန်းရာမှာ “အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင်ေတာ့ လုပ်မှာပါ။ ကျေနာ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေမးတယ် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကုိ။ ကျေနာ်တုိ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ဘွဲ့ြကိုေတွထားဖုိ့ ဆံုးြဖတ်ြပီးြပီလားဆုိေတာ့ ြပီးြပီတဲ့။ ဘယ်ေတာ့ေလာက်စမလဲဆုိေတာ့ ဒါက ဆရာတုိ့ေပါ်မူတည်တဲ့။ ဆရာတုိ့ေကာ်မတီ လုပ်ေဆာင်မှုေပါ်မူတည်ေပါ့။ ဒီေကာ်မတီက စလုပ်ရမှာေပါ့ေလ။”
ြပီးခဲ့တဲ့ ပဥ္စမအြကိမ်လွှတ်ေတာ်ထဲမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ြမှင့်ဖို့ ေကာ်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်သင့်ေြကာင်း ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်က အဆိုတင်သွင်းခဲ့ြပီး၊ အဆိုကို  မဲခွဲဆံုးြဖတ်ရာမှာ အနိုင်ရတဲ့အတွက် အခုလို ေကာ်မတီဖွဲ့ ေဆာင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

No comments:

Post a Comment