ပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဌာနခဲြႏွစ္ခု ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္


ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး လက္ေအာက္ရွိဌာနခဲြ ႏွစ္ခုကို အရႈံးေပၚေနေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။ အဓိက အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ဌာနခဲြႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီဌာနခဲြႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဌာနခဲြႏွစ္ခုအား စတင္၍ ပူးတဲြလုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
၁၈၅၂ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းက စတင္ေျပးဆဲြခဲ့ၿပီး ျပည္သူအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ ေရယာဥ္မ်ား၏ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စက္သုံးဆီေစ်းျမင့္တက္လာ ျခင္း၊ ေရလမ္းထက္ ကုန္းလမ္းမ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုအသုံးျပဳလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ဌာနမွ စတင္၍ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္
ထပ္မံ၍ အျခားေရယာဥ္ဌာနခဲြမ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ဌာနပုိင္ေျမမ်ားကို အသုံးခ်၍ ဌာနအတြက္ ၀င္ေငြရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး အလုံသေဘၤာက်င္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပဲြမွ သိရသည္။
7Day News Journal 

No comments:

Post a Comment